เพิ่มข่าวเครือข่ายคลิกที่นี่
BANKHLONGKHUD SCHOOL, THEPHA : Asura Relationship Activity  
BANKHLONGKHUD SCHOOL, THEPHA : Relaxing with fun sports after final exam  
มอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ  
สันติภาพสากล : โรงเรียนชุมชนบ้านนาทับ  
ยุวเกษตรกรน้อย : โรงเรียนชุมชนบ้านนาทับ  
BANKHLONGKHUD SCHOOL, THEPHA : Learning Outside, Opening World Wide  
BANKHLONGKHUD SCHOOL, THEPHA : We Welcome IdilAdha 1440H.  
BANKHLONGKHUD SCHOOL, THEPHA : Community Relations for Charity Event